Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas

Autoriai: Stasė USTILAITĖ, Vida GUDŽINSKIENĖ, Danutė JAKUČIŪNIENĖ, Algirdas PETRONIS, Andrius NARBEKOVAS, Gintautas VAITOŠKA, Birutė OBELENIENĖ

Ši mokomoji metodinė priemonė remiasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007 m. kovo 7 d., Nr. ĮSAK-179). Rengi- mo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos turinys integruojamas į atskirus mokomuosius dalykus,

nedidinant Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus.
Šis leidinys buvo kuriamas plačių visuomeninių diskusijų kontekste. Diskusijose buvo nagrinė- jamos ir rengimo šeimai, lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo sąvokos. Lytiškumo ugdymas – tikslingas ir kryptingas pedagoginės veiklos procesas, kuriuo siekiama derinti konkrečių žinių lytiškumo klau- simais perteikimą su bendražmogiškųjų vertybių diegimu, valios ugdymu ir brandinti asmenį šeimos

gyvenimui.
Lytinis švietimas – tai pedagoginės veiklos procesas, kuriuo siekiama perteikti specialias anato-

mijos ir fiziologijos, higienos, seksologijos žinias, susijusias su lytimis, lytine ir reprodukcine sveikata, lyčių santykiais.

JAUNIMO RENGIMAS ŠEIMAI: LYTIŠKUMO UGDYMAS
AR LYTINIS ŠVIETIMAS

Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentinė grupė „Už šeimą“ Santuokos ir šeimos studijų centras, VDU Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija Lietuvos tėvų forumas PGF „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija

Sveikinu visus, susirinkusius Konstitucijos salėje. Turime ap- mąstymų laikotarpį – adventą, kai galime susikaupti be didelio šur- mulio pamąstyti ir aptarti kai kuriuos mums svarbius klausimus. gyvenimas audringai verda, reikia atokvėpio minutės, kad būtų ga- lima nepasiduoti triukšmui, audringam norui įteigti mums kokias nors mintis, kurios kartais atrodo patrauklios tik iš pirmo žvilgsnio, o vėliau panagrinėjus jos visiškai prastai pasirodo. Tai, apie ką dis- kutuosime, labai svarbu. ačiū kolegoms, kurie čia apsilankė, atsto- vauja politinėms frakcijoms ir be kurių pagalbos mes Seime nieko negalėtume padaryti, nes norint ką nors pakeisti, sustabdyti ką nors negero reikia visuotinių Seimo pastangų. Buvo daug talkininkų iš įvairių politinių frakcijų.

VAISINGUMO PAŽINIMAS IR NATŪRALUS ŠEIMOS PLANAVIMAS

Birutė Obelenienė, Andrius Narbekovas, Virgilijus Rudzinskas, Gintautas Vaitoška, Danielius Serapinas, Dalia Railaitė, Gerimantas Čerkauskas

Vadovėlis skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems šeimos sveikatos, jaunimo rengimo šeimai, šeimos santykių, moralinės teologijos ir kt. dalykus.

Biblioteka sukurta projekto vykdytojų lėšomis, gilesniam temų suvokimui.