Projekto „Atviri gyvenimui“ sukurti inovatyvūs produktai paauglių lytinės sveikatos stiprinimui (IPUSi)

Prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Violeta Vasiliauskienė, doc., dr. Aušra Rutkienė

 

Pagarbus požiūris į asmens lytiškumą – esminis projekto „Atviri gyvenimui“ principas. Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui.

 

Inovatyvios priemonės ugdymuisi (IPUSi)

 Septynios aktualios temos, garsiniame bei vaizdiniame formate – tai projekto „Atviri gyvenimui“ metu sukurtos inovatyvios ugdymosi priemonės paauglių lytinės sveikatos stiprinimui (IPUSi). Socialinių tinklų įtaka iškreipė paauglių gebėjimą kurti kontaktinį santykį, atitolino realybės pojūtį – virtualus bendravimas yra priimtinesnis nei realus. Todėl pasirinkta apie lytinę raišką pasakoti paauglio kasdienybėje atpažįstamu formatu: dialogais tinklalaidėje (podcasts), trumpo metro video filmais bei savianalizės testais interneto platformose.

Atsižvelgiant į projekto „Atviri gyvenimui“ uždavinyje numatytą SLURŠ programą pasirinktos septynios aktualios temos. Dvi iš jų yra prijungiamos prie kitų penkių. Pirmoji tema – savivertė. Antroji – romantinė draugystė ir įsimylėjimas. Trečioji – priklausomybė pornografijai ir masturbacijai. Ketvirtoji – ankstyvi lytiniai santykiai. Penktoji – santuoka. Pasirinktas temas svarsto keli pašnekovai. Jų tarpe esantis paauglys užduoda klausimus. Taip siekiama aktualinti, ne moralizuoti – pakviečiant jaunuolius klausyti lengvai atpažįstamos retorikos. Klausimai, pagal kuriuos yra sukurtos priemonės, yra realūs, kylantys iš jauno žmogaus gyvenimo situacijų.

IPUSi prieinamos socialinio tinklo „Youtube“ kanale „Esi vertas daugiau“ bei interneto svetainėje www.esivertasdaugiau.lt Priemonės tinkamos ir galimos naudoti ir kaip mokomoji priemonė pamokos metu. Jų turinys pasižymi išskirtiniu atvirumu, pašnekovai dalinasi savo gyvenimo patirtimi, kviečia į diskusiją dažnai tabu esančiomis temomis.

 

Tyrimo rezultatai – sukurtų inovatyvių priemonių ugdymuisi išbandymas Lietuvos ugdymo įstaigose

Spalio 1–8 d. projekto „Atviri gyvenimui“ metu dalis sukurtų ugdymosi priemonių (IPUSi) pristatytos keturiose Kauno miesto mokyklose, 9–12 klasių moksleiviams. Susitikimų metu moksleiviai stebėjo trijų skirtingų tinklalaidžių ištraukas. Po kiekvienos peržiūros vyko diskusija, o pamokos pabaigoje surinktos jaunuolių refleksijos (atsakymus pateikė 310 moksleivių). Moksleivių nuomonė atsispindėjo spontaniškose jų reakcijose, drąsiuose klausimuose bei konkrečiuose pasiūlymuose, kaip būtų galima tobulinti ar labiau pritaikyti turinį. Surinkti atsakymai skatina ir toliau ieškoti taikliausių būdų kalbėtis su jaunimu jiems rūpimomis temomis.

 

Tyrimo duomenų analizės metodai

Rezultatams apžvelgti buvo taikytas vidurkių skaičiavimas, grafinis vaizdavimas, procentinių pasiskirstymų nustatymas.

Mokymo priemonių vertinimui sudaryta anketa, kurią sudarė 10 uždarų klausimų. Pastaraisiais buvo siekiama nustatyti, kokį poveikį mokymo priemonės gali turėti paaugliams, t. y. kaip moksleiviai po užsiėmimų, kuriuose buvo pademonstruotos naujosios mokymo priemonės, vertina save, kaip pasikeičia jų nuomonė apie meilę, draugystę, lytinius santykius.  Anketinė apklausa buvo vykdoma tiesiogiai išdalinant anketas. Atsakydami į klausimus, respondentai pažymėdavo tinkamą atsakymo variantą, kiekvieną teiginį įvertindami nuo 1 iki 5 (1 – labai nesutinku, 5 – labai sutinku). Klausimynų patikimumas ir jo vidinis suderinamumas tikrintas skaičiuojant Cronbach alpha koeficientą. Parengto klausimyno patikimumas yra 0.830. Tai rodo, kad klausimynas tinkamas naudojimui, turės didelį patikimumą (kuo reikšmė artimesnė 1, tuo geriau parengtas klausimynas). Visi į testus įtraukti klausimai yra reikšmingi, ir tai patvirtina duomenų interpretacijos pagrįstumą.

Palyginimams taikyta ANOVA bei chi-kvadrat kriterijai. Priklausomybė matuota taikant Kramerio priklausomybės koeficientą (koreliacijos koeficiento analogas kategoriniams duomenims). Skirtumai bei priklausomybė laikomi statistiškai reikšmingais, kai p<0,005.

 

Tiriamieji.  Apklausoje dalyvavo 310 moksleivių nuo 14 iki 18 metų. Pasiskirstymas pagal amžių pateiktas 1 lentelėje. Daugiausia dalyvavusių buvo 16-mečių.

1 lentelė. Dalyvių pasiskirstymas pagal amžių

Dalyvių amžius metais 14 15 16 17 18 nenurodė Viso
Dalyvių skaičius 17 56 105 75 54 3 310

 

Apklausoje dalyvavo 134 vaikinai ir 166 merginos, 10 apklaustųjų savo lyties nenurodė.

Apklausoje dalyvavę moksleiviai palankiai įvertino vaizdinę medžiagą. Daugiau kaip pusė apklaustųjų matytas vaizdines ištraukos įvertino kaip ir tinkamą besidomintiems jaunų žmonių santykiais. Bendras visų atsakymų pasiskirstymas procentais pateiktas 1 paveiksle.

Skirtingo amžiaus dalyviai vertina skirtingai

Analizuojant atsakymų vidurkius, buvo pastebėta, kad skirtingo amžiaus moksleiviai skirtingai vertino teiginius: Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams (2 kl.); Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių; Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“; Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga; Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso; Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais. (žr. 2 lentelę)

2 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas  pagal amžių (atsakymų vidurkiai)

Amžius ANOVA p reikšmė
14 15 16 17 18
1.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi 2,41 2,64 2,49 2,57 2,35 0,355
2.                       Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams 2,29 2,21 2,34 2,04 1,72 0,001
3.                       Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas ar įdomus 3 2,8 2,88 2,74 2,7 0,662
4.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu būti 2,18 2,28 2,42 2,23 2,11 0,375
5.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę 2,82 3,07 2,99 3,04 2,69 0,081
6.                       Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių 2,65 2,73 2,8 2,65 2,24 0,011
7.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“ 2,41 2,8 2,5 2,44 2,2 0,026
8.                       Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga 2,71 2,54 2,92 2,56 2,48 0,011
9.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso 2,88 3,05 3,09 2,93 2,63 0,036
10.  Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais 2,76 3,18 3,34 3,01 3,21 0,024

 

Merginų ir vaikinų atsakymų ypatumai

Analizuojant atsakymus į pateiktus klausimus pagal lytį, visais atvejais nustatyti statiškai reikšmingi skirtumai. Merginų atsakymai visais atvejais buvo pozityvesni (3 lentelė). Tik dviejų teiginių (Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi; Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu būti) vertinimų vidurkiai nesiskyrė.

3 lentelė. Atsakymų pasiskirstymas pagal lytį (atsakymų vidurkiai)

ANKETOS KLAUSIMAI Lytis ANOVA p reikšmė
vaikinas mergina
1.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti save, pasitikėti savimi 2,43 2,58 0,117
2.                       Matyta ar girdėta video medžiaga įkvėpė pokyčiams 2,04 2,22 0,064
3.                       Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad vienišas paauglys(-ė) nėra mažiau vertingas ar įdomus 2,58 3,02 0,000
4.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, koks vyras arba kokia moteris noriu būti 2,23 2,35 0,307
5.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad lytinių santykių pradžia susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę 2,78 3,12 0,000
6.                       Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių 2,50 2,80 0,006
7.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paneigė mitą „jei nesutiksiu mylėtis, jis(-ji) mane paliks“ 2,26 2,67 0,000
8.                       Matyta ar girdėta video medžiaga buvo naudinga 2,49 2,86 0,000
9.                       Matyta ar girdėta video medžiaga paskatino susimąstyti, kad geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso 2,69 3,20 0,000
10.  Matyta ar girdėta video medžiaga tinkama visiems, besidomintiems vaikinų ir merginų santykiais 3,04 3,31 0,006

 

Skirtingo amžiaus merginų ir vaikinų atsakymai į klausimus apie lytinių santykių pradžią ir jo reikšmę santykiams

Projektas „Atviri gyvenimui“ skirtas SLURŠ programos įgyvendinimui rizikingo lytinio elgesio prevencijai. SLURŠ programa, kaip ir bendra sveikatos ugdymo programa, yra grindžiama rizikos vengimo strategija, t.y. siekiant stiprinti paauglių lytinę sveikatą, reikėtų paaugliams diegti pagarbą savo ir kitos asmens lytiškumui, taip pat vengti rizikingo elgesio.

Pagal PSO paauglių lytiniai santykiai yra priskiriami rizikingam elgesiui, todėl siekiant stiprinti paauglių lytinę sveikatą reikėtų vengti rizikingo elgesio, t.y. ankstyvų lytinių santykių. Todėl vertinant tyrimo dalyvių atsakymus buvo kreipiamas dėmesys į merginų ir vaikinų atsakymų pasiskirstymus pagal amžių atsakant į klausimus, kuriuose kalbama apie lytinius santykius.

Lyginant atsakymų vidurkius, galima pastebėti, kad nėra reikšmingų skirtumų, vertinant teiginį „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“. Tačiau statistiškai reikšmingai merginos labiau pritarė teiginiams, kad „lytinių santykių pradžia susijusi su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę“ bei „geriau pradėti nuo nesavanaudiškos draugystės be sekso“.

Statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti teiginio „Matyta ar girdėta video medžiaga atskleidė, kad lytinis aktas nesutvirtina santykių“ vertinimuose: Vyresni jaunuoliai teiginiu abejoja labiau nei jaunesni. Vadinasi, galima teigti, kad požiūris į lytinį aktą kaip į santykius sutvirtinantį faktorių, kinta su amžiumi, tai pastebėta tiek vaikinų, tiek ir merginų grupėse. 18 metų tyrimo dalyviai labiau teiginiui nepritarė, lyginant su jaunesniais. Tai galima paaiškinti bendra tendencija, jog žymiai daugiau jaunuolių 18 metų amžiaus grupėje yra jau turėjusių lytinius santykius lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Pavyzdžiui HBSC (angl. Health behaviour school children) tyrimo duomenimis, kuris yra vienintelis išsamus jaunų žmonių gyvensenos tarptautinis tyrimas, Lietuvoje 2018 metais 15 metų lytiškai aktyvių  mergaičių buvo 10 proc., o  2014 m. – 7 proc. Berniukų skaičius gerokai didesnis – 2018 m. ir 2014 m.- 22 proc. Lietuvoje nėra atliktų epidemiologinių tyrimų šioje srityje, tačiau vertinant skirtingus tyrimus atliktus Lietuvoje, kuriuose analizuojami lytiškai aktyvių paauglių skaičius skirtingo amžiaus grupėse, randami gana skirtingi atsakymai, tačiau išlieka bendra tendencija, jog su amžiumi lytiškai aktyvių paauglių skaičius didėja, t.y. 18 metų amžiaus grupėje žymiai daugiau lytiškai aktyvių paauglių nei jaunesnio amžiaus grupėje. Pavyzdžiui, tyrime „Paauglių požiūris į seksualumą”, kuriame buvo apklausti Vilniaus miesto ir rajono 18 metų vaikinai ir merginos (386 merginos ir 325 vaikinai), nustatyta jog 27,5 proc. merginų ir 56,9 proc. vaikinų jau yra turėję lytinius santykius.

Remiantis atlikta analize, projekte sukurtas priemones rekomenduojama demonstruoti jaunesnėms nei 18 metų merginoms, kol jų įsitikinimuose dar dominuoja nuostata, jog lytiniai santykiai susiję su gebėjimu įsipareigoti bei prisiimti atsakomybę.

 

Projekto metu buvo kuriamos inovatyvios priemonės dviems tikslinėms grupėms – pedagogams ir moksleiviams. Inovatyvias priemones ugdymui (IPU) pedagogams kūrė VDU Santuokos ir šeimos studijų centras ir Laisvos visuomenės institutas, o inovatyvias priemones ugdymuisi (IPUSI) moksleiviams – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacija bei „Esi vertas daugiau“ komanda. Atskiroms grupėms skirtos priemonės sukeltos į tam specialiai sukurtas internetines svetaines: mokytojams atvirigyvenimui.lt, o mokiniams https://esivertasdaugiau.lt/

Apibendrinant susitikimus su jaunuoliais bei gautus tyrimo rezultatus galima pasidžiaugti, kad daugiau kaip pusė apklaustųjų rodytas video ištraukas apibūdino kaip naudingas besidomintiems santykiais asmenims. Vyresnių klasių moksleiviai siūlė tinklalaidžių apie savivertę ir įsimylėjimo temas epizodus rodyti jaunesnėse klasėse. Tiek vaikinai, tiek merginos teigė, kad matyta video medžiaga paskatino teigiamai vertinti ir pasitikėti savimi. Taigi, moksleivių vertinimai ir reakcijos skatina toliau tęsti pokalbius šiomis temomis, tobulinti medžiagos turinį bei ieškoti taiklių mokymo(si) priemonių.

 

Su pilnais tyrimo duomenimis galite susipažinti čia – Tyrimo duomenys IPUSi, doc., dr. Aušra Rutkienė

_______

[1]Šiuo metu HBSC tyrimų programoje dalyvauja 44 Europos ir Šiaurės Amerikos šalys, ją koordinuoja Pasaulio sveikatos organizacija http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No7-Growing-up-unequal-full-report.pdf?ua=1

[2] file:///C:/Users/29274/Downloads/PAAUGLIU_POZIURIS_I_SEKSUALUMA%20(1).pdf

 

Leave A Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *